Beautysalon Embrave

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Embrave en een cliënt waarop Embrave deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Embrave

2.1. De medewerkers van Embrave  zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

2.3. De medewerkers van Embrave zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4. De medewerkers van Embrave zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Embrave melden.

3.2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag embrave 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5. Embrave moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

4.2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

4.3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

5. Betaling

5.1. Embrave vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

5..3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5..4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5.5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Embrave is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Embrave is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

6.2. Embrave is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

7. Klachten

7.1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 dagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Embrave.

7.2. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Embrave  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

 

8. Garantie

8.1. Embrave geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.

8.2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

8.3. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Geheimhouding

9.1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

9.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10. Beschadiging en/of diefstal

10.1. Embrave heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

10.2. Embrave meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag 

11.1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

11.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Embrave het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

12. Recht

12.1. Op elke overeenkomst tussen Embrave en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Embrave en zijn ook in de salon beschikbaar.

12.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Embrave verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Embrave, of om een andere reden persoonsgegevens aan Embrave verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Embrave (zie contactgegevens op de site)

2. Welke gegevens verwerkt Embrave en voor welk doel

2.1    De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer,  e-mailadres, 

d) Eventuele gezondheidsgegevens via de online vragenlijst of het intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2    Embrave verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Embrave;

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van het gelaat/de wimpers worden gedeeld op social media na toestemming van u. 

 

E-mail berichtgeving: Embrave gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Embrave. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen 

Embrave verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Embrave passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaar van Embrave kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Embrave zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaar. 

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop  Embrave  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaar van Embrave.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze site beveiligd met een SSL-verbinding. Je kan dit herkennen aan de URL. Hier staat https:// voor ipv http://. Een SSL-verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen wat je naar ons stuurt. Zo verzekeren wij onze ervan dat je gegevens veilig zijn bij ons.

 

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken. 

Wij werken uitsluitend op afspraak,

via onze Online  kunt u 24/7 online een afspraak maken. 

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 10.00 – 20.00 uur

Dinsdag: 10.00 – 20.00 uur

Woensdag: 09.00 – 17:00 uur

Donderdag: 10.00 – 20.00 uur

Vrijdag: 10.00 – 18.00 uur

Zaterdag: gesloten

Zondag: gesloten